Адрес за контакт: НСА"В.Левски",

катедра "Теория на спорта", сектор "Статистика",

e-mail: v_gigova@yahoo.com

 

 

 

Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания и умения в следните основни направления:

  • Възможности за прилагане на статистическия подход при изучаване на явления от областта на спортния мениджмънт;

  • Въвеждане, систематизиране и графично представяне на данни от областта на спортния маркетинг и мениджмънт с IBM SPSS 19;

  • Основни алгоритми за статистическа обработка на категорийни и количествени данни и техники от директния маркетинг;

  • Представяне на резултати от научно изследване.

.Акцентът е поставен върху практическите умения за дефиниране на изследователски проблем, начините за изследването му, обработка и анализ на данни със SPSS и представяне на резултатите с MS Power Point.

 

 

Лекции

Упражнения

Тема 1

Понятия

 

Тема 2 и 3

 

Въведение в SPSS

Тема 4,5 и 6

Понятия

Практика

Теми 7 и 8

Понятия

Практика

Тема 9 и 10

Понятия

Практика

Тема 11

 

Практика

Приложения

Указания за работа с MS Power Point

 

 

Директен маркетинг

Допълнителни материали